Členské príspevky aktívnych hráčov
Každý aktívny hráč je povinný riadne a včas platiť členské príspevky.
Členské príspevky sa platia polročne
polrok vo výške 30,- €.   Termín do 31. januára
polrok vo výške 30,- €.   Termín do 30. septembra

Členské príspevky hráčov v prípravkách
Hráči v prípravkách platia členské príspevky na školský rok vo výške 4,- €.

Členské príspevky dospelých
Dospelí platia členské príspevky ročne do 31. januára vo výške 4 ,-€.

Mimoriadne klubové príspevky
Pri účasti družstiev na turnajoch a sústredeniach hráči hradia mimoriadne klubové príspevky o výške ktorých rozhoduje správna rada ŠBK Sereď.
Pokuty udelené  Hracou komisiou SBA jednotlivcom (hráčom, trénerom, funkcionárom, divákom) za porušenie predpisov platia jednotlivci formou mimoriadneho klubového príspevku.

Členské a mimoriadne členské príspevky sa platia bezhotovostne na účet č.:
SK11 0900 0000 0051 1142 6154
Identifikácia platby:
Variabilný symbol: prvých 6 čísel rodného čísla
Špecifický symbol: polrok za ktorý sa platí ( 1,2 )
Správa pre prijímateľa: priezvisko a družstvo ( napr. Novák MLM ),
PRÍP – prípravka, MLM – mladší mini, STM – starší mini, MLZ – mladší žiaci, ZIA – žiaci, STZ – starší žiaci, KAD – kadeti, JUN – juniori